Top
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, verkopen, diensten en andere rechtshandelingen gedaan of aangegaan door Katootje, hierna te noemen Verkoper, aan of met een derde, hierna te noemen Koper.
 • Een algemene verwijzing door de koper naar andere algemene voorwaarden leidt niet tot de toepasselijkheid daarvan. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de koper wordt door de Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Afspraken, in strijd met of in aanvulling op deze voorwaarden, zijn slechts geldig indien en voor zover deze door de Verkoper schriftelijk zijn bevestigd en alsdan slechts voor de desbetreffende transactie.


Leveringsvoorwaarden

 • Bestellingen via de Webshop Katootje overeengekomen worden direct verzonden bij het op voorraad zijn van het artikel en bij het voldaan zijn van de betalingsverplichting van de koper.
 • Wanneer de leverdatum om enigerwijze langer wordt dan op de bevestiging staat aangegeven wordt u geïnformeerd.
 • Bestellingen die op enigerwijze bij Katootje zijn gedaan zijn rechtsgeldig en bindend.
 • Overeengekomen of opgegeven leveringstijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn,tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Bestellingen kunnen geannuleerd worden. Na ontvangst van de zending heeft u zeven dagen om de zending terug te sturen, de verzendkosten van deze zending zijn voor kosten van de koper. Na ontvangst van uw bestelling zullen wij binnen 30 dagen overgaan tot retour betaling mits de artikelen onbeschadigd en in de originele verpakking zitten.
 • Producten die niet op voorraad zijn en speciaal besteld worden kunnen niet retour gezonden worden.
 • Indien de betaling van een vooraf te betalen bestelling niet binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen wordt betaald,  zullen wij de order annuleren.

 

Levertijd

 • De levertijd bedraagt 1 tot 3 werkdagen naar ontvangst van de betaling, indien het product op voorraad is.    
 • Als de uiterste levertijd onverhoopt niet mocht worden gehaald, nemen wij contact met U op.


Beschadigingen / Gebreken

 

 • Afwijkingen van de kleurkaarten tegenover de originele kleuren zijn voorbehouden op grond van druktechnische limiteringen.
 • De verkoper is niet aansprakelijk voor beschadiging of te niet gaan tijdens vervoer of verzending, ongeacht of vervoer of verzending door of namens de verkoper, koper of derden geschiedt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of bij aantoonbare nalatigheid van de verkoper.In alle gevallen zal de verkoper met de koper in overleg treden om de opgelopen schade naar tevredenheid van beide partijen op te lossen.
 • In geval van ontbrekende of beschadigde goederen dient de koper de verkoper binnen twee dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd in gebreke te stellen, tezamen met de vrachtbrief c.q. de paklijst, waarop de manco’s zijn aangegeven. Na deze termijn kan koper geen beroep meer doen op enig gebrek.
 • In geval van uiterlijke gebreken heeft de verkoper de keuze de betreffende zaken te vervangen, te repareren dan wel terug te nemen tegen creditering van de koper.
 • Afwijkingen in vorm en uitvoering ten opzichte van de afbeelding in de catalogus die de functie en kwaliteit van het product niet beïnvloeden worden voorbehouden.

 

Ruilvoorwaarden

 

 • De originele bon moet voorhanden zijn. De aankoop mag niet meer dan 2 weken geleden zijn.
 • Het product moet in de oorspronkelijke verpakking aan de verkoper worden overhandigd.
 • Het product moet in verkoopbare toestand zijn.
 • Voor een product: Om in aanmerking te komen voor ruilen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:  
 • De klant dient via e-mail aan te geven dat zij het bedrag terug wil ontvangen, met daarbij de reden.
 • Indien aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, kan het artikel geruild worden voor een ander artikel uit de winkel. Hiertoe wordt een tegoedbon uitgesteld met een geldigheidsduur van 12 maanden.
 • Wanneer er goederen retour komen d.m.v. een foutieve bestelling door de klant zelf, wordt er 15% handelingskosten in rekening gebracht.

 
Prijzen

 

 • De overeengekomen artikelprijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW).
 • De prijzen die in de internetwinkel zijn aangegeven zijn vrijblijvend.
 • Lagere prijzen worden altijd doorberekend.
 • Het uitleveren van een order word belast aan de koper met transportkosten volgens de tarieven van de TNT post en een kleine bijdrage in de verpakkingskosten, inclusief omzetbelasting.
 • Indien de leveranciers van de verkoper de prijzen verhogen, is de verkoper gerechtigd de door hem met de koper overeengekomen prijs te verhogen. De verkoper zal de koper vooraf informeren. De koper heeft in dit geval gelegenheid van de transactie af te zien.
 • De verkoper houdt zich het recht voor de kosten van speciale verpakkingen of verpakkingen op voorschrift van de koper voor rekening van de koper te brengen.
 • De verkoper houdt zich het recht voor prijzen tussentijds te wijzigen. Hij verplicht zich wel om dit in overleg te doen met de koper en deze in de gelegenheid te stellen de order te annuleren.

 

Overmacht

 

 • Indien de verkoper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden deze verplichtingen opgeschort tot op het moment dat verkoper in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.


Toepasselijk recht

 

 • Op alle overeenkomsten tussen de verkoper en de koper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen welke verband houden met de werkwijze van de verkoper zullen bij uitsluiting van alle andere rechters worden beslecht door de Nederlandse rechter en wel die welke relatief competent is voor de vestigingsplaats waar Katootje is gevestigd.


Eigendomsvoorbehoud

 

 • Alle door Katootje geleverde goederen blijven eigendom van Katootje tot volledige betaling van deze goederen heeft plaatsgevonden. Tot die tijd blijven de goederen zonder voorbehoud opeisbaar en dienen deze goederen in originele staat te blijven.